Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van SDG Meetings,gevestigd te Oosterhout, waarin is geregeld
de binnen het kader van de bedrijfsvoering en activiteiten van SDG Meetings, SDG Events,
SDG Businessdagen, SDG Lokaal, OpenTea en QR4GlobalGoals af te sluiten contracten met
Opdrachtgevers en Derden. Geregistreerd met KVK-nummer 58991417.

Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden van SDG Meetings met Opdrachtgevers en/of Derden
waarop deze van toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

1.1.1 SDG Meetings: de rechtspersoon die onder de handelsnamen SDG Meetings, SDG Events, SDG Businessdagen, SDG Lokaal, OpenTea en QR4GlobalGoals zijn bedrijf maakt van het inspireren en verbinden van mensen en bedrijven door het leveren van Diensten. Deze Diensten bestaan, al dan niet in samenwerking met derden, onder andere uit het adviseren, ontwikkelen, faciliteren en organiseren van on- en offline ontmoetingen en evenementen met mensen met als doel samen duurzame economische, maatschappelijke en ecologische doelen en resultaten te realiseren op basis van de 17 Sustainable Development Goals.

1.1.2. SDG Events: Een handelsnaam van SDG Meetings waar de Algemene Leveringsvoorwaarden van SDG Meetings op van toepassing zijn.

1.1.3 SDG Businessdagen: Een handelsnaam van SDG Meetings waar de Algemene Leveringsvoorwaarden van SDG Meetings op van toepassing zijn.

1.1.4 SDG Lokaal: Een handelsnaam van SDG Meetings waar de Algemene Leveringsvoorwaarden van SDG Meetings op van toepassing zijn. Het beeldmerk en het concept van het online platform van SDG Lokaal zijn gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. SDG Lokaal® is een beschermd merk dat alleen door licentiehouders mag worden gebruikt.

1.1.5 OpenTea: OpenTea is een concept van SDG Lokaal en een handelsnaam van SDG Meetings waar de Algemene Leveringsvoorwaarden van SDG Meetings op van toepassing zijn. Het beeldmerk en concept van OpenTea zijn gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. OpenTea® is een beschermd merk dat alleen door licentiehouders mag worden gebruikt.

1.1.6 QR4GlobalGoals: QR4GlobalGoals is een concept van SDG Lokaal en een handelsnaam van SDG Meetings waar de Algemene Leveringsvoorwaarden van SDG Meetings op van toepassing 
zijn. Het beeldmerk en concept van QR4GlobalGoals zijn gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. QR4GlobalGoals® is een beschermd merk dat alleen door licentiehouders mag worden gebruikt.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan SDG Meetings schriftelijk en/of mondeling en/of door het aangaan van een Contract een opdracht tot het verlenen van Diensten aan SDG Meetings heeft opgedragen of daarin heeft toegestemd deze te zullen afnemen.

1.4 Diensten: Alle op verzoek van Opdrachtgever en/of met Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, handelingen, adviezen, conceptontwikkeling, organisatiebegeleiding, coördinatie van projecten, leveringen van producten en diensten, verricht door SDG Meetings en/of Derden ten behoeve van de voorbereiding, organisatie en/of uitvoering van evenementen, businessdagen, online netwerken en/of platforms, workshops, trainingen, kennisontmoetingen, audiovisuele producties, performances van sprekers en/of artiesten of enige andere binnen de bedrijfsvoering van SDG Meetings vallende activiteit.

1.5 Contract: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst die al dan niet door tussenkomst van SDG Meetings en/of met Derden en opdrachtgever tot stand komt op het moment dat voornoemde partijen overeenstemming bereiken over de aard, omvang en prijs van de te verrichten of te leveren Diensten. Met het aangaan van het contract accepteert opdrachtgever de leveringsvoorwaarden die op de Diensten van SDG Meetings en op de producten en diensten van Derden van toepassing zijn.

1.6 Schriftelijk: Het per post, per aangetekend schrijven, per e-mail of digitaal verzenden van mededelingen en ook het ter hand stellen van op schrift gestelde mededelingen, zulks voor rekening en risico van verzender.

1.7 Derden: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die al dan niet door tussenkomst van SDG Meetings werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever. Onder Derden worden onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan werknemers van SDG Meetings en de door SDG Meetings voorgestelde en/of ingeschakelde oproepkrachten, freelancers, artiesten, acteurs, trainers, consultants, sprekers, presentatoren, technici en musici. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.8. Begroting: Alle door SDG Meetings, al dan niet in samenwerking met Derden, gedane prijsopgaven, begrotingen, offertes e.d. zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail ten behoeve van het leveren van Diensten aan Opdrachtgever.

1.9 Licentie SDG Lokaal: De door SDG Meetings aan Opdrachtgever verleende toestemming in een Contract om het beeldmerk van SDG Lokaal in schriftelijke en/of digitale uitingen te gebruiken voor het doel, onder de voorwaarden en de tijdsduur waarvoor de licentieovereenkomst is aangegaan.

1.9.1 Geldigheid Licentie SDG Lokaal: De Licentie SDG Lokaal is een jaar geldig en wordt automatisch per jaar verlengd voor de duur van één (1) jaar. Beëindiging van de licentie vindt plaats door schriftelijke opzegging aan het einde van de lopende contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij misbruik van de Licentie SDG Lokaal of door schending van de gemaakte (contract-) afspraken kan de Licentie SDG Lokaal onmiddellijk worden ingetrokken.

1.9.2 Licentie OpenTea: De door SDG Meetings aan Opdrachtgever verleende toestemming in een Contract om het beeldmerk van OpenTea in schriftelijke en/of digitale uitingen te gebruiken voor het doel, onder de voorwaarden en de tijdsduur waarvoor de licentieovereenkomst is aangegaan.

1.9.3 Geldigheid Licentie OpenTea: De Licentie OpenTea is een jaar geldig en wordt automatisch per jaar verlengd voor de duur van één (1) jaar. Beëindiging van de licentie vindt plaats door schriftelijke opzegging aan het einde van de lopende contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij misbruik van de Licentie OpenTea of door schending van de gemaakte (contract-)afspraken kan de Licentie OpenTea onmiddellijk worden ingetrokken.

1.9.4 Licentie QR4GlobalGoals: De door SDG Meetings aan Opdrachtgever verleende toestemming in een Contract om het beeldmerk van Qr4GlobalGoals in schriftelijke en/of digitale uitingen te gebruiken voor het doel, onder de voorwaarden en de tijdsduur waarvoor de licentieovereenkomst is aangegaan.

1.9.3 Geldigheid Licentie QR4GlobalGoals: De Licentie QR4GlobalGoals is een jaar geldig en wordt automatisch per jaar verlengd voor de duur van één (1) jaar. Beëindiging van de licentie vindt plaats door schriftelijke opzegging aan het einde van de lopende contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij misbruik van de Licentie QR4GlobalGoals of door schending van de gemaakte (contract-)afspraken kan de Licentie QR4GlobalGoals onmiddellijk worden ingetrokken.

1.10 Voucher: Een lidmaatschapskaart, waardebon of bewijs van deelname, waarop het beeldmerk van OpenTea staat afgebeeld als bewijs van deelname aan activiteiten (diensten) van OpenTea en/of voor promotie doeleinden ten behoeve van de activiteiten van OpenTea.

Artikel 2 Toepasselijkheid SDG Meetings voorwaarden

2.1 Uitsluitend deze algemene voorwaarden van SDG Meetings zijn van toepassing. SDG Meetings wijst het beroep op en/of de toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden dan haar eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand. Derden kunnen geen rechten aan de uitgevoerde werkzaamheden ontlenen.

2.2 Indien Opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van SDG Meetings niet binnen vijf werkdagen na het toepasselijk verklaren van die voorwaarden door SDG Meetings schriftelijk heeft verworpen en SDG Meetings dit bericht (binnen diezelfde vijf werkdagen) heeft bereikt wordt Opdrachtgever geacht de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van SDG Meetings te hebben aanvaard.

2.3 Van de algemene voorwaarden van SDG Meetings afwijkende of aanvullende bedingen gelden slechts als en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van SDG Meetings schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Als een bepaling van de algemene voorwaarden en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkende en/of aanvullende bepaling nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en de eventuele nader overeengekomen bepalingen volledig van toepassing. SDG Meetings en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg om te komen tot nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling die zoveel mogelijk aansluiten bij de bedoeling van partijen.

Artikel 3 Totstandkoming en wijzigingen

3.1 Alle door SDG Meetings, al dan niet in samenwerking met Derden, gedane prijsopgaven, begrotingen, offertes e.d. zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch en/of per e-mail zijn vrijblijvend. Zolang er geen Contract en of goedgekeurde begroting tot stand is gekomen kunnen de aanbiedingen door SDG Meetings te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat SDG Meetings en/of Derden enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is. SDG Meetings is gerechtigd na
overleg met de Opdachtgever kosten in rekening te brengen voor de uitwerking van concepten.

3.2. SDG Meetings en/of Derden kunnen niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Opdrachtgever is verplicht om alle door SDG Meetings en/of Derden gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en alle overige gegevens die voor de voorbereiding en uitvoering van Diensten en/of Contract van belang kunnen zijn, onverwijld, volledig en correct aan SDG Meetings te verschaffen.

3.4 Opdrachtgever en/of Licentiehouder is verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en het geleverde (beeld-) materiaal aan SDG Meetings en/of Derden om deze te verwerken voor de uitvoering van Diensten en nakoming van het Contract. De opdrachtgever en of licentiehouder is volledig aansprakelijk voor claims inzake het schenden van het intellectueel eigendomsrecht, het maken van inbreuk op het auteurs- en beeldrecht en voor het overtreden van wet- en regelgeving. Opdrachtgever en/of Licentiehouder vrijwaart SDG Meetings voor aanspraken en claims van Derden als hieraan niet wordt voldaan.

3.5 Als tijdens de uitvoering van het Contract blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van het Contract overgaan.

Als de aard, omvang of inhoud van het Contract, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en het Contract daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

SDG Meetings en/of Derden zullen daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van het Contract, prijs en termijn van uitvoering.

3.6 Als het Contract wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SDG Meetings gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SDG Meetings bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van het gewijzigde Contract levert geen wanprestatie van SDG Meetings op en is voor de Opdrachtgever geen grond om het Contract op te zeggen of te
annuleren.

3.7 Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van het afgesloten Contract als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk ondertekend zijn aanvaard en/of bevestigd.

3.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SDG Meetings een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 4 Leveringen

4.1 SDG Meetings heeft het recht voor haar Diensten en het nakomen van haar verplichtingen, op basis van het Contract met Opdrachtgever, Derden in te schakelen.

4.2 De Opdrachtgever verklaart met de prestaties van SDG Meetings en Derden, en ook met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn

4.3 De leveringen van Diensten door SDG Meetings aan Opdrachtgever vinden plaats volgens het afgesloten Contract en goedgekeurde en ondertekende Begroting(en).

Artikel 5 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

5.1 Als SDG Meetings met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, zodat sprake is van meerdere Opdrachtgevers, waarbij deze (rechts-)personen tegenover SDG Meetings ieder dezelfde prestatie(s) verschuldigd zijn, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit het Contract jegens SDG Meetings voortvloeien.

5.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van Derden en/of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van het Contract.

5.3 De opgave door Opdrachtgever van de juiste maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van Diensten en/of Contract komt voor risico van Opdrachtgever.

5.4 De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afsluiten van contracten met en de correcte en tijdige betalingen aan SDG Meetings en Derden voor de levering van Diensten ten behoeve van de uitvoering van het Contract.

SDG Meetings is niet aansprakelijk voor tekortkomingen c.q. niet nakoming van Opdrachtgever ter zake voornoemde verplichtingen. Opdrachtgever vrijwaart SDG Meetings voor aanspraken van Derden ter zake.

5.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de Buma/Stemra en Sena rechten.

5.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDG Meetings, het geleverde door te verkopen en/of te leveren aan Derden, dan wel zijn verplichtingen en/of rechten uit hoofde van het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid SDG Meetings

6.1. SDG Meetings is verantwoordelijk voor de Diensten die zij zonder inschakeling van Derden levert en uitvoert in de vorm van advies, conceptontwikkeling, organisatiebegeleiding en projectcoördinatie. Als er, al dan niet door tussenkomst van SDG Meetings, door Derden werkzaamheden worden verricht of Diensten worden geleverd in opdracht van Opdrachtgever zijn Derden daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk.

6.2 SDG Meetings heeft een wettelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

6.3 Indien zich een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SDG Meetings leidt, geldt er een beperking van die aansprakelijkheid en wel als volgt: De aansprakelijkheid van SDG Meetings is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van SDG Meetings wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering voor rekening van SDG Meetings komt. Vergoeding van schade vindt alleen dan plaats, als de verzekeraar daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat.

6.4 Als geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van SDG Meetings om redenen die liggen buiten genoemd schadegeval, is de aansprakelijkheid van SDG Meetings beperkt tot het gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag aan SDG Meetings met een maximum van € 2.500.

6.5 SDG Meetings is nooit aansprakelijk voor indirecte -gevolg- en/of bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van SDG Meetings is beperkt tot de omvang zoals aangegeven in deze algemene voorwaarden, ongeacht of de vermeende vordering is gebaseerd op een toerekenbare tekortkoming of bijvoorbeeld een onrechtmatige daad.

6.6 SDG Meetings, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden tegenover de Opdrachtgever een beroep doen.

6.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:76 BW dient de Opdrachtgever op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding van schade jegens SDG Meetings binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de Opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, een vordering in te stellen bij de bevoegde rechter.

6.8 SDG Meetings zal bij het inschakelen van Derden zoveel als mogelijk vooraf overleg plegen met de Opdrachtgever en bij de selectie van Derden zorgvuldig te werk gaan. SDG Meetings is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van Derden. Bovendien is SDG Meetings in afwijking van artikel 6:76 BW niet aansprakelijk voor gedragingen van hulppersonen. SDG Meetings is door de Opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, daaronder begrepen aansprakelijkheidsbeperkingen die door Derden worden bedongen, namens de
Opdrachtgever te aanvaarden.

6.9 De Opdrachtgever vrijwaart SDG Meetings voor alle aanspraken van Derden, daaronder begrepen redelijke kosten voor rechtsbijstand, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de Opdrachtgever, tenzij sprake zou zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van SDG Meetings.

Artikel 7 Prijzen, facturen en betaling

7.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en exclusief de aan rechtenorganisaties, zoals Buma/Stemra en Sena, te betalen vergoedingen.

7.2 Kosten worden steeds overeengekomen op basis van de op het tijdstip van het Contract geldende prijzen. Als zich tussen het tijdstip van het sluiten van het Contract met Opdrachtgever en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van het Contract aan de kant van SDG Meetings prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/of koerswijzigingen, techniek en/of rechtenorganisaties – mochten voordoen, is SDG Meetings gerechtigd om deze verhoging in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van SDG Meetings om bij aanvang van het leveren van Diensten een aanbetaling, en/of een incassomachtiging en/of zekerheid te bedingen.

Voorgenoemde betalingstermijn geldt als een fatale termijn, waardoor Opdrachtgever indien zij niet binnen deze termijn voldoet van rechtswege – en dus zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist – in verzuim zal zijn en over het verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente aan SDG Meetings verschuldigd zal zijn. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 Indien betaling in termijnen is overeengekomen, of betaling voor bepaalde datum, of betaling via automatische incasso, wordt door niet-tijdige of niet-volledige betaling van een termijn of niet inbare incassobedragen de gehele overeengekomen vergoeding direct opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Daarbij heeft SDG Meetings het recht het Contract en/of Licentie zoals omschreven bij 1.9 zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten van SDG
Meetings.

7.5 Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de Opdrachtgever toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, en ook alle andere rechten met betrekking tot de geleverde Diensten vervallen en voor zover nodig, terug- en overgaan op SDG Meetings.

7.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering, die hij op SDG Meetings heeft of pretendeert te hebben, te verrekenen met de door hem aan SDG Meetings verschuldigde totale uitkoopsom of een deel daarvan. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding zonder enige korting of verrekening te voldoen.

7.7 Indien Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal SDG Meetings zijn vordering uit handen geven en komen alle daarmee gemoeide kosten, zoals buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en advocaatkosten, volledig voor rekening van Opdrachtgever.

7.8 Indien Opdrachtgever niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft SDG Meetings een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, totdat al het door Opdrachtgever verschuldigde aan SDG Meetings is voldaan.

7.9 Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van SDG Meetings daartoe aanleiding geeft, is SDG Meetings gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld aan SDG Meetings (aanvullende) zekerheid stelt in een door SDG Meetings te bepalen vorm en/of een (aanvullend) voorschot op de overeengekomen vergoeding betaalt.

Artikel 8 Klachten

8.1 Klachten met betrekking tot het Contract en Diensten van SDG Meetings dienen, op straffe van verval van rechten, schriftelijk te geschieden binnen twee weken na de totstandkoming van het Contract en/of de levering van Diensten.

8.2 Klachten met betrekking tot facturen van SDG Meetings dienen, op straffe van verval van rechten, schriftelijk te geschieden, binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur.

8.3 Er is pas sprake van kennisneming en in behandeling nemen van de in artikel 8.1 en 8.2 vermelde klacht door SDG Meetings als klager (Opdrachtgever) hiervan een schriftelijke bevestiging van SDG Meetings heeft ontvangen.

Artikel 9 Beëindiging en ontbinding

9.1 SDG Meetings is gerechtigd om het Contract met Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van het

Contract op te schorten als:
• Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit het Contract mocht voortvloeien;
• SDG Meetings van mening is dat er misbruik en/of schade voor de geregistreerde merken en/of handelsnamen en/of licenties van SDG Meetings kan ontstaan;
• Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan
wordt overgegaan;
• Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van kracht is geworden;
• Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
• Opdrachtgever zijn/haar bedrijf heeft stilgelegd en/of wordt ontbonden en/of wordt geliquideerd;
• Er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel

In bovengenoemde gevallen zal de Opdrachtgever geen aanspraak kunnen maken op enige
schadevergoeding.

9.2 In geval van insolventie van één der partijen is de andere partij gerechtigd en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden
te zijn.

Artikel 10 Overmacht

10.1 SDG Meetings is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet zijn te wijten aan schuld, noch krachtens de wet een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden en/of oorzaken buiten de wil en/of toedoen van SDG Meetings welke van dien aard zijn dat naleving van het Contract redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van SDG Meetings gevergd kan worden. SDG Meetings heeft dan het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding met behoud van de op Opdrachtgever rustende
betalingsverplichtingen.

10.3 Als omstandigheden die een beroep op overmacht rechtvaardigen, zoals in het vorige lid van
dit artikel bedoeld, gelden onder andere:

• Weersomstandigheden die van dien aard zijn dat zij uitvoering van de overeenkomst in de
weg staan;
• Niet, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers;
• Oorlog, oorlogsgevaar;
• Epidemieën en pandemieën waaronder begrepen geldende maatregelen en/of restricties;
• Gehele en gedeeltelijke mobilisatie;
• Reis- in- en uitvoerverboden;
• Maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de
overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de
overeenkomst te voorzien was;
• Bijzondere maatschappelijke gebeurtenissen, waaronder, maar niet beperkt tot nationale
rouw, die SDG Meetings in redelijkheid kunnen doen besluiten dat Diensten geen doorgang
kunnen vinden;
• Werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen bij SDG Meetings of Derden;
• Verkeersstoringen;
• Verlies of beschadiging bij en/of door transport, brand en diefstal;
• Storingen in levering van energie en/of het internet;
• Defecten aan machines en hardware, alles zowel in het bedrijf van SDG Meetings als bij
Derden van wie SDG Meetings de benodigde materialen, on- en offline Diensten,
grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Derden van wie SDG Meetings de benodigde materialen, on- en offline Diensten,
grondstoffen of halffabricaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

10.4 Voor zoveel SDG Meetings ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SDG Meetings gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijk Contract.

10.5 Als het Contract door SDG Meetings moet worden uitgevoerd in door -niet via SDG Meetings gecontracteerde Derden- ter beschikking gestelde ruimten is SDG Meetings op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derde ter beschikking worden gesteld onverminderd het recht van SDG Meetings om nakoming van het Contract te vorderen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 SDG Meetings blijft eigenaar van de door hem geleverde Diensten tot volledige betaling door Opdrachtgever van alle vorderingen van SDG Meetings heeft plaatsgevonden, zulks tot zekerheid van betaling van alle vorderingen. Onder vorderingen worden begrepen vorderingen in verband met nakoming van het Contract en vorderingen met betrekking tot rente, boetes en incassokosten van SDG Meetings op Opdrachtgever.

11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3 Als Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht SDG Meetings onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

11.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op verzoek van SDG Meetings aan SDG Meetings te verstrekken.

11.5 Door SDG Meetings geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6 SDG Meetings is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van een Contract onder zich heeft op te schorten totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel totdat voor voldoening van de vorderingen door Opdrachtgever zekerheid is gesteld.

Artikel 12 Intellectuele eigendommen

12.1 De intellectuele- en auteursrechten van SDG Meetings blijven te allen tijde eigendom van SDG Meetings.

12.2 Opdrachtgever zal te allen tijde alle nu bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten van SDG Meetings, of diens eventuele licentiegevers, respecteren, waaronder maar niet beperkt tot alle auteurs-, octrooi-, merk-en databankrechten met betrekking tot de websites van SDG Meetings, SDG Events, SDG Businessdagen, SDG Lokaal, OpenTea en QR4GlobalGoals en de sub-domeinen van deze websites, enquêtes, promotiemateriaal of ander materiaal.

12.3 Opdrachtgever erkent dat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, SDG Meetings rechthebbende is c.q. wordt op alle nu bestaande en toekomstige rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten (voor zover deze niet aan Derden toebehoren), waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, octrooi-, merk-, databanken, naburige rechten, die rusten op of die verband houden met alle objecten, materialen, werken, uitvoeringen etc. die SDG Meetings in het kader van het Contract laat ontwikkelen en/of ter beschikking
stelt. Hetzelfde geldt voor alle door SDG Meetings in het kader van het Contract uitgewerkte ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc.

12.4 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de in artikel 12.2 en 12.3 genoemde objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te gebruiken binnen de onderneming van Opdrachtgever en uitsluitend voor zover dit gebruik logischer- en redelijkerwijs samenhangt met de Diensten zoals vermeld in het Contract.

12.5 Zonder toestemming van SDG Meetings zullen geen geluids- of beeldopnamen van een evenement/activiteit of een in het kader van het Contract en/of optredende Derden worden vervaardigd. Opdrachtgever zal eventuele rechten van Derden op de in het kader van de uitvoering van het Contract gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren.

12.6 Opdrachtgever vrijwaart SDG Meetings van vorderingen van Derden, van welke aard dan ook, die verband houden met enige (vermeende) inbreuk op de in artikel 12.2 tot en met 12.5 genoemde rechten door Opdrachtgever, zijn werknemers, door hem ingeschakelde Derden, of bezoekers van en deelnemers aan door hem geïnitieerde evenementen/activiteiten.

12.7 Door het in het kader van het Contract aan SDG Meetings ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan SDG Meetings deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van het Contract redelijkerwijs vereist is. Opdrachtgever garandeert dat aan SDG Meetings verstrekte materialen en werken geen inbreuk maken op enige rechten van Derden en vrijwaart SDG Meetings van vorderingen, van welke aard dan ook, van Derden dienaangaande.

12.8 SDG Meetings is te allen tijde gerechtigd alle ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc. die samenhangen met of voortvloeien uit het Contract en de daaronder geleverde producten of diensten, op elke wijze dan ook (verder) te exploiteren of anderszins te gebruiken. SDG Meetings heeft te allen tijde het recht met aan Opdrachtgever geleverde producten of diensten en met de door SDG Meetings verstrekte materialen en werken ten eigen nutte publiciteit, in de ruimste zin van het woord, te bedrijven.

12.9 SDG Meetings behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SDG Meetings heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van Derden wordt gebracht.

12.10 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDG Meetings geen intellectuele eigendomsrechten of domeinnamen (doen) registreren, die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van het Contract of de daaronder geleverde producten of diensten, de handelsnamen, merken of (toekomstige) activiteiten van SDG Meetings of aan SDG Meetings gelieerde ondernemingen.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en SDG Meetings is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en SDG Meetings voortvloeien, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
© 2022 SDG Lokaal.
Product is toegevoegd aan de winkelwagen